Mottagande av släpvagn

Hyrestagaren ska vid mottagandet av släpvagnen kontrollera släpvagnens skick. Hyrestagaren ska särskilt beakta att släpvagnen är väl rengjord, driftklar och fri från fel och skador. Hyrestagaren ska före körning kontrollera att släpvagnens samtliga funktioner fungerar korrekt. Eventuella brister ska omgående rapporteras till Kakellux.

Framförande av släpvagn

1.Släpvagnen får endast framföras av hyrestagaren och får endast användas i Sverige. Om släpvagnen används utanför Sveriges gränser, sker detta helt på hyrestagarens ansvar och Kakellux förbehåller sig rätten att kräva ersättning för alla eventuella förluster eller kostnader till följd av sådan användning.

2.Släpvagnen får inte vidareuthyras.

3.Släpvagnen får inte användas för person- eller djurtransport.

4.Hyrestagaren måste inneha giltigt körkort som ger denna rätt till att dra släpvagnen efter sitt fordon.

Parkeringsböter

Hyrestagaren ansvarar själv för eventuella parkeringsböter på den hyrda släpvagnen. Betalas inte eventuella böter inom 10 dagar, faktureras bötesbeloppet inkl påminnelseavgift till hyrestagaren.

Skada, stöld och försäkring

1.Kakellux kan inte hållas ansvarig för person- eller egendomsskador, inklusive skador på hyrestagarens fordon, som uppkommit i samband med hyresobjektet.

2.Kakellux har ingen skyldighet att ersätta förluster, till exempel till följd av arbetsavbrott, som orsaker av driftstörningar eller fel på släpvagnen.

3.Kakellux kan under inga omständigheter hållas ersättningsskyldigt för driftavbrott, inkomstbortfall eller indirekta förluster som drabbats av hyrestagare eller tredje del.

4.Kakellux har inget ansvar för hyrestagarens eventuella kostnader i samband med missöden och olyckor.

5.Eventuella avgifter som debiteras hyrestagaren, betalas i varuhuset. Ersättning för skador som noteras i efterhand eller ifall släpvagnen har återlämnats efter varuhusets öppettider faktureras till hyrestagaren.

6.Genom att ingå hyresavtalet har hyrestagaren förklarat sig införstådd i att Kakellux, i händelse av utebliven återlämning av släpvagnen, i enlighet med detta kontrakt, kan återta sin besittning av släpvagnen genom omedelbar utmätning, utan att ställa säkerhet för hyrestagarens räkning.

7.Släpvagnen är försäkrad genom Kakellux. Självrisken för inträffad skada är 3 200 kronor.Kakellux har rätt att debitera hyrestagaren för att täcka självrisken. Denna rätt upphör om hyrestagaren har betalat självriskreducering.

8.Hyrestagaren ansvarar för att fordonet som drar släpet är försäkrat.

9.Skador som genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet vållats på släpvagnen eller dess utrustning täcks inte av försäkringen. För skador som inte täcks av försäkringen kan Kakellux avkräva hyrestagaren ersättning för hela skadekostnaden.

10.Vid stöld av släpvagnen gäller självrisk om 3 200 kronor. Stöld som skett genom hyrestagarens uppsåt eller oaktsamhet täcks inte av försäkringen. Kakellux kan i sådana fall resa krav mot hyrestagaren för förluster i samband med stölden.

Förlängning av hyresavtal

Hyresavtalet kan förlängas endast genom nytt skriftligt avtal.

Återlämning av släpvagn

1.Vid återlämning ska släpvagnen uppvisas för personalen på Kakellux.

2.Släpvagnen ska återlämnas väl rengjord och under varuhusets öppethållandetid, senast vid det i bokningen angivna klockslaget för återlämning.

3.Om släpvagnen återlämnas utanför varuhusets öppethållandetid, har Kakellux rätt att fakturera ytterligare hyresavgifter.